İade Politikası

ÝPTAL VE ÝADE KOÞULLARI

TÜKETÝCÝ HAKLARI – CAYMA – ÝPTAL ÝADE KOÞULLARI


GENEL:

1.Kullanmakta olduðunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariþ verdiðiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satýþ sözleþmesini kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

2.Alýcýlar, satýn aldýklarý ürünün satýþ ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve Mesafeli Sözleþmeler Yönetmeliði (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diðer yasalara tabidir.

3.Ürün sevkiyat masrafý olan kargo ücretleri alýcýlar tarafýndan ödenecektir.

4.Satýn alýnan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aþmamak kaydý ile alýcýnýn gösterdiði adresteki kiþi ve/veya kuruluþa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alýcýlar sözleþmeyi sona erdirebilir.

5.Satýn alýnan ürün, eksiksiz ve sipariþte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullaným klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadýr.

6.Satýn alýnan ürünün satýlmasýnýn imkansýzlaþmasý durumunda, satýcý bu durumu öðrendiðinden itibaren 3 gün içinde yazýlý olarak alýcýya bu durumu bildirmek zorundadýr. 14 gün içinde de toplam bedel Alýcý’ya iade edilmek zorundadýr.


SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELÝ ÖDENMEZ ÝSE:

7.Alýcý, satýn aldýðý ürün bedelini ödemez veya banka kayýtlarýnda iptal ederse, Satýcýnýn ürünü teslim yükümlülüðü sona erer.


KREDÝ KARTININ YETKÝSÝZ KULLANIMI ÝLE YAPILAN ALIÞVERÝÞLER:

8.Ürün teslim edildikten sonra, alýcýnýn ödeme yaptýðý kredi kartýnýn yetkisiz kiþiler tarafýndan haksýz olarak kullanýldýðý tespit edilirse ve satýlan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluþu tarafýndan Satýcý’ya ödenmez ise, Alýcý, sözleþme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak þekilde SATICI’ya iade etmek zorundadýr.


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESÝNDE TESLÝM EDÝLEMEZ ÝSE:

9.Satýcý’nýn öngöremeyeceði mücbir sebepler oluþursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alýcý’ya bildirilir. Alýcý, sipariþin iptalini, ürünün benzeri ile deðiþtirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatýn ertelenmesini talep edebilir. Alýcý sipariþi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmýþ ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alýcý, ödemeyi kredi kartý ile yapmýþ ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanýn alýcýnýn hesabýna 2-3 hafta içerisinde aktarmasý olasýdýr.


ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜÐÜ:

10.Alýcý, sözleþme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kýrýk, ambalajý yýrtýlmýþ vb. hasarlý ve ayýplý mal/hizmeti kargo þirketinden teslim almayacaktýr. Teslim alýnan mal/hizmetin hasarsýz ve saðlam olduðu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadýr. Cayma hakký kullanýlacaksa mal/hizmet kullanýlmamalýdýr. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.


CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satýn aldýðý ürünün kendisine veya gösterdiði adresteki kiþi/kuruluþa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aþaðýdaki iletiþim bilgileri üzerinden bildirmek þartýyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malý reddederek sözleþmeden cayma hakkýný kullanabilir.


12.SATICININ CAYMA HAKKI BÝLDÝRÝMÝ YAPILACAK ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ:

ÞÝRKET

ADI/UNVANI:

ADRES:

EPOSTA:

TEL:

FAKS:


CAYMA HAKKININ SÜRESÝ:

13.Alýcý, satýn aldýðý eðer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren baþlar. Cayma hakký süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayý ile hizmetin ifasýna baþlanan hizmet sözleþmelerinde cayma hakký kullanýlamaz.

14.Cayma hakkýnýn kullanýmýndan kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Cayma hakkýnýn kullanýlmasý için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazýlý bildirimde bulunulmasý ve ürünün iþbu sözleþmede düzenlenen “Cayma Hakký Kullanýlamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanýlmamýþ olmasý þarttýr.


CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

16.3. kiþiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturasý, (Ýade edilmek istenen ürünün faturasý kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiþ olduðu iade faturasý ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturasý kurumlar adýna düzenlenen sipariþ iadeleri ÝADE FATURASI kesilmediði takdirde tamamlanamayacaktýr.)

17.Ýade formu, Ýade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajý, varsa standart aksesuarlarý ile birlikte eksiksiz ve hasarsýz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


ÝADE KOÞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaþmasýndan itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yý borç altýna sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malý iade almakla yükümlüdür. Açýlmýþ veya zarar görmüþ olan ürün/paketlerin iadesi mümkün deðildir.

19.ALICI’ nýn kusurundan kaynaklanan bir nedenle malýn deðerinde bir azalma olursa veya iade imkânsýzlaþýrsa ALICI kusuru oranýnda SATICI’ nýn zararlarýný tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakký süresi içinde malýn veya ürünün usulüne uygun kullanýlmasý sebebiyle meydana gelen deðiþiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu deðildir.

20.Cayma hakkýnýn kullanýlmasý nedeniyle SATICI tarafýndan düzenlenen kampanya limit tutarýnýn altýna düþülmesi halinde kampanya kapsamýnda faydalanýlan indirim miktarý iptal edilir.


CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

21.ALICI’nýn isteði veya açýkça kiþisel ihtiyaçlarý doðrultusunda hazýrlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçalarý, mayo ve bikini altlarý, makyaj malzemeleri, tek kullanýmlýk ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardýndan ALICI tarafýndan ambalajý açýldýðý takdirde iade edilmesi saðlýk ve hijyen açýsýndan uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra baþka ürünlerle karýþan ve doðasý gereði ayrýþtýrýlmasý mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleþmesi kapsamýnda saðlananlar dýþýnda, gazete ve dergi gibi süreli yayýnlara iliþkin mallar, Elektronik ortamda anýnda ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anýnda teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayýtlarýnýn, kitap, dijital içerik, yazýlým programlarýnýn, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarýnýn, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajýnýn ALICI tarafýndan açýlmýþ olmasý halinde iadesi Yönetmelik gereði mümkün deðildir. Ayrýca Cayma hakký süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayý ile ifasýna baþlanan hizmetlere iliþkin cayma hakkýnýn kullanýlmasý da Yönetmelik gereði mümkün deðildir.

22.Kozmetik ve kiþisel bakým ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazýlým ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kýrtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuþ, þerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarýnýn açýlmamýþ, denenmemiþ, bozulmamýþ ve kullanýlmamýþ olmalarý gerekir.


TEMERRÜT HALÝ VE HUKUKÝ SONUÇLARI

23.ALICI, ödeme iþlemlerini kredi kartý ile yaptýðý durumda temerrüde düþtüðü takdirde, kart sahibi banka ile arasýndaki kredi kartý sözleþmesi çerçevesinde faiz ödeyeceðini ve bankaya karþý sorumlu olacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara baþvurabilir; doðacak masraflarý ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koþulda ALICI’nýn borcundan dolayý temerrüde düþmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasýndan dolayý SATICI’nýn uðradýðý zarar ve ziyanýný ödeyeceðini kabul eder.