Gizlilik Politikası

GÝZLÝLÝK VE GÜVENLÝK

Firmamýz, çeþitli amaçlarla kiþisel veriler toplayabilir. Aþaðýda, toplanan kiþisel verilerin nasýl ve ne þekilde toplandýðý, bu verilerin nasýl ve ne þekilde korunduðu belirtilmiþtir. 


Üyelik veya Maðazamýz üzerindeki çeþitli form ve anketlerin doldurulmasý suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takým kiþisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Maðazamýz tarafýndan iþin doðasý gereði toplanmaktadýr. 


Firmamýz bazý dönemlerde müþterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkýnda bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alýp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasýnda üye giriþi yaptýktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi deðiþtirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 


Maðazamýz üzerinden veya eposta ile gerçekleþtirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafýndan maðazamýza elektronik ortamdan iletilen kiþisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptýðýmýz “Kullanýcý Sözleþmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dýþýnda üçüncü kiþilere açýklanmayacaktýr.

Sistemle ilgili sorunlarýn tanýmlanmasý ve verilen hizmet ile ilgili çýkabilecek sorunlarýn veya uyuþmazlýklarýn hýzla çözülmesi için, Firmamýz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadýr. IP adresleri, kullanýcýlarý genel bir þekilde tanýmlamak ve kapsamlý demografik bilgi toplamak amacýyla da kullanýlabilir.


Firmamýz, Üyelik Sözleþmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dýþýnda da, talep edilen bilgileri kendisi veya iþbirliði içinde olduðu kiþiler tarafýndan doðrudan pazarlama yapmak amacýyla kullanabilir.  Kiþisel bilgiler, gerektiðinde kullanýcýyla temas kurmak için de kullanýlabilir. Firmamýz tarafýndan talep edilen bilgiler veya kullanýcý tarafýndan saðlanan bilgiler veya Maðazamýz üzerinden yapýlan iþlemlerle ilgili bilgiler; Firmamýz ve iþbirliði içinde olduðu kiþiler tarafýndan, “Üyelik Sözleþmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dýþýnda da, üyelerimizin kimliði ifþa edilmeden çeþitli istatistiksel deðerlendirmeler, veri tabaný oluþturma ve pazar araþtýrmalarýnda kullanýlabilir.


Firmamýz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayý, bunu bir sýr saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliðin saðlanmasý ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamýnýn veya herhangi bir kýsmýnýn kamu alanýna girmesini veya yetkisiz kullanýmýný veya üçüncü bir kiþiye ifþasýný önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayý ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. KREDÝ KARTI GÜVENLÝÐÝ Firmamýz, alýþveriþ sitelerimizden alýþveriþ yapan kredi kartý sahiplerinin güvenliðini ilk planda tutmaktadýr. Kredi kartý bilgileriniz hiçbir þekilde sistemimizde saklanmamaktadýr. Ýþlemler sürecine girdiðinizde güvenli bir sitede olduðunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki þey vardýr. Bunlardan biri tarayýcýnýzýn en alt satýrýnda bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasýnda olduðunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz þifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satýþ iþlemleri sürecine baðlý olarak ve verdiðiniz talimat istikametinde kullanýlýr. Alýþveriþ sýrasýnda kullanýlan kredi kartý ile ilgili bilgiler alýþveriþ sitelerimizden baðýmsýz olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile þifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaþtýrýlýr. Kartýn kullanýlabilirliði onaylandýðý takdirde alýþveriþe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafýmýzdan görüntülenemediðinden ve kaydedilmediðinden, üçüncü þahýslarýn herhangi bir koþulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiþ olur.Online olarak kredi kartý ile verilen sipariþlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliði firmamiz tarafýndan Kredi Kartlarý Dolandýrýcýlýðý’na karþý denetlenmektedir. Bu yüzden, alýþveriþ sitelerimizden ilk defa sipariþ veren müþterilerin sipariþlerinin tedarik ve teslimat aþamasýna gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doðruluðunun onaylanmasý gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartý sahibi müþteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.Üye olurken verdiðiniz tüm bilgilere sadece siz ulaþabilir ve siz deðiþtirebilirsiniz. Üye giriþ bilgilerinizi güvenli koruduðunuz takdirde baþkalarýnýn sizinle ilgili bilgilere ulaþmasý ve bunlarý deðiþtirmesi mümkün deðildir. Bu amaçla, üyelik iþlemleri sýrasýnda 128 bit SSL güvenlik alaný içinde hareket edilir. Bu sistem kýrýlmasý mümkün olmayan bir uluslararasý bir þifreleme standardýdýr.

Bilgi hattý veya müþteri hizmetleri servisi bulunan ve açýk adres ve telefon bilgilerinin belirtildiði Ýnternet alýþveriþ siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklýnýza takýlan bütün konular hakkýnda detaylý bilgi alabilir, online alýþveriþ hizmeti saðlayan firmanýn güvenirliði konusunda daha saðlýklý bilgi edinebilirsiniz.  Not: Ýnternet alýþveriþ sitelerinde firmanýn açýk adresinin ve telefonun yer almasýna dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alýþveriþ yapacaksanýz alýþveriþinizi yapmadan ürünü aldýðýnýz maðazanýn bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eðer güvenmiyorsanýz alýþveriþten önce telefon ederek teyit edin. Firmamýza ait tüm online alýþveriþ sitelerimizde firmamýza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiþtir. MAÝL ORDER KREDÝ KART BÝLGÝLERÝ GÜVENLÝÐÝ Kredi kartý mail-order yöntemi ile bize göndereceðiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamýz tarafýndan gizlilik prensibine göre saklanacaktýr. Bu bilgiler olasý banka ile oluþubilecek kredi kartýndan para çekim itirazlarýna karþý 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasýnda imha edilmektedir. Sipariþ ettiðiniz ürünlerin bedeli karþýlýðýnda bize göndereceðiniz tarafýnýzdan onaylý mail-order formu bedeli dýþýnda herhangi bir bedelin kartýnýzdan çekilmesi halinde doðal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarýn ödenmesini engelleyebileceðiniz için bir risk oluþturmamaktadýr. 


ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SÝTELERÝ VE UYGULAMALAR


Maðazamýz,  web sitesi dâhilinde baþka sitelere link verebilir. Firmamýz, bu linkler vasýtasýyla eriþilen sitelerin gizlilik uygulamalarý ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taþýmamaktadýr. Firmamýza ait sitede yayýnlanan reklamlar, reklamcýlýk yapan iþ ortaklarýmýz aracýlýðý ile kullanýcýlarýmýza daðýtýlýr. Ýþ bu sözleþmedeki Gizlilik Politikasý Prensipleri, sadece Maðazamýzýn kullanýmýna iliþkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 


ÝSTÝSNAÝ HALLER


Aþaðýda belirtilen sýnýrlý hallerde Firmamýz, iþbu “Gizlilik Politikasý” hükümleri dýþýnda kullanýcýlara ait bilgileri üçüncü kiþilere açýklayabilir. Bu durumlar sýnýrlý sayýda olmak üzere;1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafýndan çýkarýlan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarýnýn getirdiði zorunluluklara uymak;2.Maðazamýzýn kullanýcýlarla akdettiði “Üyelik Sözleþmesi”‘nin ve diðer sözleþmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunlarý uygulamaya koymak amacýyla;3.Yetkili idari ve adli otorite tarafýndan usulüne göre yürütülen bir araþtýrma veya soruþturmanýn yürütümü amacýyla kullanýcýlarla ilgili bilgi talep edilmesi;4.Kullanýcýlarýn haklarý veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduðu hallerdir. 

E-POSTA GÜVENLÝÐÝMaðazamýzýn Müþteri Hizmetleri’ne, herhangi bir sipariþinizle ilgili olarak göndereceðiniz e-postalarda, asla kredi kartý numaranýzý veya þifrelerinizi yazmayýnýz. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü þahýslar tarafýndan görülebilir. Firmamýz e-postalarýnýzdan aktarýlan bilgilerin güvenliðini hiçbir koþulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERÝ Firmamýz, maðazamýzý ziyaret eden kullanýcýlar ve kullanýcýlarýn web sitesini kullanýmý hakkýndaki bilgileri teknik bir iletiþim dosyasý (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletiþim dosyalarý, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanýcýnýn tarayýcýsýna (browser) gönderdiði küçük metin dosyalarýdýr. Teknik iletiþim dosyasý site hakkýnda durum ve tercihleri saklayarak Ýnternet’in kullanýmýný kolaylaþtýrýr.


Teknik iletiþim dosyasý,  siteyi kaç kiþinin ziyaret ettiðini, bir kiþinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiðini ve ne kadar sitede kaldýklarý hakkýnda istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanýcýlar için özel tasarlanmýþ kullanýcý sayfalarýndan  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardýmcý olur. Teknik iletiþim dosyasý, ana bellekte veya e-postanýzdan veri veya baþkaca herhangi bir kiþisel bilgi almak için tasarlanmamýþtýr. Tarayýcýlarýn pek çoðu baþta teknik iletiþim dosyasýný kabul eder biçimde tasarlanmýþtýr ancak kullanýcýlar dilerse teknik iletiþim dosyasýnýn gelmemesi veya teknik iletiþim dosyasýnýn gönderildiðinde uyarý verilmesini saðlayacak biçimde ayarlarý deðiþtirebilirler.

Firmamýz, iþbu “Gizlilik Politikasý” hükümlerini dilediði zaman sitede yayýnlamak veya kullanýcýlara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayýnlamak suretiyle deðiþtirebilir. Gizlilik Politikasý hükümleri deðiþtiði takdirde, yayýnlandýðý tarihte yürürlük kazanýr.

Gizlilik politikamýz ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bilgi@cleanfaceturkey.com adresine email gönderebilirsiniz. Firmamýz’a ait aþaðýdaki iletiþim bilgilerinden ulaþabilirsiniz.

GÝZLÝLÝK VE GÜVENLÝK POLÝTÝKASI


Maðazamýzda verilen tüm servisler firmamýza aittir ve firmamýz tarafýndan iþletilir.


Firmamýz, çeþitli amaçlarla kiþisel veriler toplayabilir. Aþaðýda, toplanan kiþisel verilerin nasýl ve ne þekilde toplandýðý, bu verilerin nasýl ve ne þekilde korunduðu belirtilmiþtir.


Üyelik veya Maðazamýz üzerindeki çeþitli form ve anketlerin doldurulmasý suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takým kiþisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Maðazamýz tarafýndan iþin doðasý gereði toplanmaktadýr.


Firmamýz bazý dönemlerde müþterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkýnda bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alýp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasýnda üye giriþi yaptýktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi deðiþtirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.


Maðazamýz üzerinden veya eposta ile gerçekleþtirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafýndan maðazamýza elektronik ortamdan iletilen kiþisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptýðýmýz “Kullanýcý Sözleþmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dýþýnda üçüncü kiþilere açýklanmayacaktýr.


Sistemle ilgili sorunlarýn tanýmlanmasý ve verilen hizmet ile ilgili çýkabilecek sorunlarýn veya uyuþmazlýklarýn hýzla çözülmesi için, Firmamýz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadýr. IP adresleri, kullanýcýlarý genel bir þekilde tanýmlamak ve kapsamlý demografik bilgi toplamak amacýyla da kullanýlabilir.


Firmamýz, Üyelik Sözleþmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dýþýnda da, talep edilen bilgileri kendisi veya iþbirliði içinde olduðu kiþiler tarafýndan doðrudan pazarlama yapmak amacýyla kullanabilir. Kiþisel bilgiler, gerektiðinde kullanýcýyla temas kurmak için de kullanýlabilir. Firmamýz tarafýndan talep edilen bilgiler veya kullanýcý tarafýndan saðlanan bilgiler veya Maðazamýz üzerinden yapýlan iþlemlerle ilgili bilgiler; Firmamýz ve iþbirliði içinde olduðu kiþiler tarafýndan, “Üyelik Sözleþmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dýþýnda da, üyelerimizin kimliði ifþa edilmeden çeþitli istatistiksel deðerlendirmeler, veri tabaný oluþturma ve pazar araþtýrmalarýnda kullanýlabilir.


Firmamýz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayý, bunu bir sýr saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliðin saðlanmasý ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamýnýn veya herhangi bir kýsmýnýn kamu alanýna girmesini veya yetkisiz kullanýmýný veya üçüncü bir kiþiye ifþasýný önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayý ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.


KREDÝ KARTI GÜVENLÝÐÝ


Firmamýz, alýþveriþ sitelerimizden alýþveriþ yapan kredi kartý sahiplerinin güvenliðini ilk planda tutmaktadýr. Kredi kartý bilgileriniz hiçbir þekilde sistemimizde saklanmamaktadýr.


Ýþlemler sürecine girdiðinizde güvenli bir sitede olduðunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki þey vardýr. Bunlardan biri tarayýcýnýzýn en alt satýrýnda bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasýnda olduðunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz þifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satýþ iþlemleri sürecine baðlý olarak ve verdiðiniz talimat istikametinde kullanýlýr. Alýþveriþ sýrasýnda kullanýlan kredi kartý ile ilgili bilgiler alýþveriþ sitelerimizden baðýmsýz olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile þifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaþtýrýlýr. Kartýn kullanýlabilirliði onaylandýðý takdirde alýþveriþe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafýmýzdan görüntülenemediðinden ve kaydedilmediðinden, üçüncü þahýslarýn herhangi bir koþulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiþ olur.

Online olarak kredi kartý ile verilen sipariþlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliði firmamiz tarafýndan Kredi Kartlarý Dolandýrýcýlýðý’na karþý denetlenmektedir. Bu yüzden, alýþveriþ sitelerimizden ilk defa sipariþ veren müþterilerin sipariþlerinin tedarik ve teslimat aþamasýna gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doðruluðunun onaylanmasý gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartý sahibi müþteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.


Üye olurken verdiðiniz tüm bilgilere sadece siz ulaþabilir ve siz deðiþtirebilirsiniz. Üye giriþ bilgilerinizi güvenli koruduðunuz takdirde baþkalarýnýn sizinle ilgili bilgilere ulaþmasý ve bunlarý deðiþtirmesi mümkün deðildir. Bu amaçla, üyelik iþlemleri sýrasýnda 128 bit SSL güvenlik alaný içinde hareket edilir. Bu sistem kýrýlmasý mümkün olmayan bir uluslararasý bir þifreleme standardýdýr.


Bilgi hattý veya müþteri hizmetleri servisi bulunan ve açýk adres ve telefon bilgilerinin belirtildiði Ýnternet alýþveriþ siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklýnýza takýlan bütün konular hakkýnda detaylý bilgi alabilir, online alýþveriþ hizmeti saðlayan firmanýn güvenirliði konusunda daha saðlýklý bilgi edinebilirsiniz.


Not: Ýnternet alýþveriþ sitelerinde firmanýn açýk adresinin ve telefonun yer almasýna dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alýþveriþ yapacaksanýz alýþveriþinizi yapmadan ürünü aldýðýnýz maðazanýn bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eðer güvenmiyorsanýz alýþveriþten önce telefon ederek teyit edin. Firmamýza ait tüm online alýþveriþ sitelerimizde firmamýza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiþtir.


MAÝL ORDER KREDÝ KART BÝLGÝLERÝ GÜVENLÝÐÝ


Kredi kartý mail-order yöntemi ile bize göndereceðiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamýz tarafýndan gizlilik prensibine göre saklanacaktýr. Bu bilgiler olasý banka ile oluþubilecek kredi kartýndan para çekim itirazlarýna karþý 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasýnda imha edilmektedir. Sipariþ ettiðiniz ürünlerin bedeli karþýlýðýnda bize göndereceðiniz tarafýnýzdan onaylý mail-order formu bedeli dýþýnda herhangi bir bedelin kartýnýzdan çekilmesi halinde doðal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarýn ödenmesini engelleyebileceðiniz için bir risk oluþturmamaktadýr.


ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SÝTELERÝ VE UYGULAMALAR

Maðazamýz, web sitesi dâhilinde baþka sitelere link verebilir. Firmamýz, bu linkler vasýtasýyla eriþilen sitelerin gizlilik uygulamalarý ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taþýmamaktadýr. Firmamýza ait sitede yayýnlanan reklamlar, reklamcýlýk yapan iþ ortaklarýmýz aracýlýðý ile kullanýcýlarýmýza daðýtýlýr. Ýþ bu sözleþmedeki Gizlilik Politikasý Prensipleri, sadece Maðazamýzýn kullanýmýna iliþkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.


ÝSTÝSNAÝ HALLER

Aþaðýda belirtilen sýnýrlý hallerde Firmamýz, iþbu “Gizlilik Politikasý” hükümleri dýþýnda kullanýcýlara ait bilgileri üçüncü kiþilere açýklayabilir. Bu durumlar sýnýrlý sayýda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafýndan çýkarýlan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarýnýn getirdiði zorunluluklara uymak;

2.Maðazamýzýn kullanýcýlarla akdettiði “Üyelik Sözleþmesi”‘nin ve diðer sözleþmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunlarý uygulamaya koymak amacýyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafýndan usulüne göre yürütülen bir araþtýrma veya soruþturmanýn yürütümü amacýyla kullanýcýlarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanýcýlarýn haklarý veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduðu hallerdir.


E-POSTA GÜVENLÝÐÝ

Maðazamýzýn Müþteri Hizmetleri’ne, herhangi bir sipariþinizle ilgili olarak göndereceðiniz e-postalarda, asla kredi kartý numaranýzý veya þifrelerinizi yazmayýnýz. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü þahýslar tarafýndan görülebilir. Firmamýz e-postalarýnýzdan aktarýlan bilgilerin güvenliðini hiçbir koþulda garanti edemez.


TARAYICI ÇEREZLERÝ

Firmamýz, maðazamýzý ziyaret eden kullanýcýlar ve kullanýcýlarýn web sitesini kullanýmý hakkýndaki bilgileri teknik bir iletiþim dosyasý (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletiþim dosyalarý, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanýcýnýn tarayýcýsýna (browser) gönderdiði küçük metin dosyalarýdýr. Teknik iletiþim dosyasý site hakkýnda durum ve tercihleri saklayarak Ýnternet’in kullanýmýný kolaylaþtýrýr.


Teknik iletiþim dosyasý, siteyi kaç kiþinin ziyaret ettiðini, bir kiþinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiðini ve ne kadar sitede kaldýklarý hakkýnda istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanýcýlar için özel tasarlanmýþ kullanýcý sayfalarýndan dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardýmcý olur. Teknik iletiþim dosyasý, ana bellekte veya e-postanýzdan veri veya baþkaca herhangi bir kiþisel bilgi almak için tasarlanmamýþtýr. Tarayýcýlarýn pek çoðu baþta teknik iletiþim dosyasýný kabul eder biçimde tasarlanmýþtýr ancak kullanýcýlar dilerse teknik iletiþim dosyasýnýn gelmemesi veya teknik iletiþim dosyasýnýn gönderildiðinde uyarý verilmesini saðlayacak biçimde ayarlarý deðiþtirebilirler.


Firmamýz, iþbu “Gizlilik Politikasý” hükümlerini dilediði zaman sitede yayýnlamak veya kullanýcýlara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayýnlamak suretiyle deðiþtirebilir. Gizlilik Politikasý hükümleri deðiþtiði takdirde, yayýnlandýðý tarihte yürürlük kazanýr.


Gizlilik politikamýz ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bilgi@cleanfaceturkey.com adresine email gönderebilirsiniz. Firmamýz’a ait iletiþim sayfamýzdan ulaþabilirsiniz.